หน้าหลักห้องข่าวข้อมูลองค์กรข้อมูลสำหรับนักลงทุนและผู้ถือหุ้นขอข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อบริษัท
Eternal Energy
     
  ห้องข่าว > ข่าวสารของบริษัท  

Latest News
วันที่ หัวข้อข่าว
15/05/2560 งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
15/05/2560 FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2017 AND AUDITOR’S REPORT 
11/05/2560 วิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (2017 Annual General Meeting of Shareholders) 
09/05/2560 ประมวลภาพวันงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 
09/05/2560 รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 
03/04/2560 แบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี 2559 (แบบ 56-1) 
06/03/2560 งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
06/03/2560 FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2016 AND AUDITOR’S REPORT 
06/03/2560 วิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินประจาปี 255 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
06/03/2560 MD&A for Financial Statement at the year ended December 31, 2016 
06/03/2560 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องกาหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 และ งดจ่ายเงินปันผล 
06/03/2560 Board of Directors Resolutions for the 2017 AGM and Dividend Omission 
06/03/2560 ชี้แจงผลการดาเนินงานประจาปีที่แตกต่างจากปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20 
06/03/2560 Clarification the operating results for the year ended December 31, 2016 changing more than 20% from previous year 
06/03/2560 สรุปผลการดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยประจาปี (F45-3) 
06/03/2560 Audited Yearly and Consolidated F/S (F45-3) 
15/11/2559 จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ 
15/11/2559 Investor Relations Code 
22/12/2559 แจ้งความคืบหน้าของการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าของบริษัท เอสเอสยูที จากัด และการชาระค่าหุ้น 
22/12/2559 Clarifying the SSUT Power Plant COD and SSUT share payment 
15/11/2559 งบการเงินระหว่างกาล และ รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล  
15/11/2559 Auditor’s reviewed report of interim financial information 
15/11/2559 สรุปผลการดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยไตรมาสที่ 3 (F45-3) 
15/11/2559 Reviewed Quarter-3 and Consolidated F/S (F45-3) 
15/11/2559 แจ้งแต่งตั้งกรรมการบริษัท 
15/11/2559 Notification of the Company Director Appointment 
15/11/2559 Clarification the operating results for the Q3/2016 changing more than 20% 
15/11/2559 ชี้แจงผลการดาเนินงานที่แตกต่างเกิน 20% สาหรับไตรมาส 3/2559 
27/09/2559 Invitation to Minority Shareholders to Propose Agenda and Candidate for the 2017 Annual General Meeting of Shareholders in Advance 
27/09/2559 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า 
02/09/2559 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Corruption) 
01/09/2559 Information Memorandum regarding the disposals of assets 
01/09/2559 สารสนเทศเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
19/08/2559 Disposition of subsidiary and Borrowing from Director (Add) 
19/08/2559 การจำหน่ายหุ้นของบริษัทย่อย และการยืมเงินจากกรรมการ (เพิ่มเติม) 
17/08/2559 Disposition of Subsidiary ordinary shares 
17/08/2559 ประกาศจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อย 
18/08/2559 Disposition of subsidiary and Borrowing from Director 
18/08/2559 การจาหน่ายหุ้นของบริษัทย่อย และการยืมเงินจากกรรมการ 
10/05/2559 วีดีโอบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 
09/05/2559 ประมวลภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 
28/04/2559 รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 
25/03/2559 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 
26/01/2559 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Corruption) 
12/01/2559 แจ้งผลการเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้า 
12/01/2559 The proposed agenda and the candidates nomination to be elected as directors in advance 
13/11/2558 ชี้แจงความคืบหน้าของการซื้อเงินลงทุนในบริษัท เอสเอสยูที จำกัด 
13/11/2558 Clarifying the investment progress in SSUT common shares 
13/11/2558 สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยไตรมาสที่ 3 (F45-3) 
13/11/2558 Reviewed Quarter-3 and Consolidated F/S (F45-3) 
13/11/2558 ชี้แจงผลการดาเนินงานที่แตกต่างเกิน 20% สาหรับไตรมาส 3/2558 
13/11/2558 Clarification the operating results for the Q3/2015 changing more than 20% from the same period last year 
13/11/2558 งบการเงินระหว่างกาล และ รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
13/11/2558 Auditor's Reviewed Report of Interim Financial Information 
22/09/2558 Invitation to Minority Shareholders to Propose Agenda and Candidate for the 2016 Annual General Meeting of Shareholders in Advance 
22/09/2558 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า  
13/08/2558 สรุปผลการดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย (F45-3) 
13/08/2558 Reviewed Quarter-2 and Consolidated F/S (F45-3) 
13/08/2558 ชี้แจงผลการดาเนินงานที่แตกต่างเกิน 20% สาหรับไตรมาส 2/2558 
13/08/2558 Clarification the operating results for the Q2/2015 changing more than 20% from the same period last year 
13/08/2558 งบการเงินระหว่างกาล และ รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
13/08/2558 Auditor's Reviewed Report of Interim Financial Information 
13/05/2558 วีดีโอวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์  
13/05/2558 ประมวลภาพวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 
12/05/2558 สรุปผลการดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย (F45-3) 
12/05/2558 Reviewed Quarter-1 and Consolidated F/S (F45-3) 
12/05/2558 ชี้แจงผลการดาเนินงานที่แตกต่างเกิน 20% สาหรับไตรมาส 1/2558 
12/05/2558 Clarification the operating results for the Q1/2015 changing more than 20% from the same period last year 
12/05/2558 งบการเงินระหว่างกาล และ รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
12/05/2558 Auditor's Reviewed Report of Interim Financial Information 
11/05/2558 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 
19/02/2558 Minutes of the No. 1/2014 Extraordinary General Meeting of Shareholders 
19/02/2558 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 
19/02/2558 งบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
19/02/2558 Financial Statements for the years ended December 31, 2014 and Auditor's Report 
19/02/2558 ชี้แจงผลการดาเนินงานประจำปีที่แตกต่างจากปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20 
19/02/2558 Clarification the operating results for the year ended December 31, 2014 changing more than 20% from previous year 
19/02/2558 สรุปผลการดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยประจาปี (F45-3) 
19/02/2558 Audited Yearly and Consolidated F/S (F45-3) 
15/01/2558 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 
02/12/2557 Resolutions of the No.1 /2014 Extraordinary Shareholders Meeting 
02/12/2557 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 
14/11/2557 งบการเงินระหว่างกาล และ รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล  
14/11/2557 Auditor's Reviewed Report of Interim Financial Information 
14/11/2557 สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยไตรมาสที่ 3 (F45-3) 
14/11/2557 Reviewed Quarter - 3 and Consolidated F/S (F45-3) 
14/11/2557 ชี้แจงผลการดาเนินงานที่แตกต่างเกิน 20% สาหรับไตรมาส 3/2557 
14/11/2557 Clearification the operating results the Q3/2014 changing more than 20% from the same period last year 
10/11/2557 รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับ รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงกัน 
10/11/2557 Report on Opinion of the Independent Financial Advisor on Asset Acquisition and Connected Transaction. 
11/09/2557 Invitation to Minority Shareholders to Propose Agenda and Candidate for the 2015 Annual General Meeting of Shareholders in Advance 
11/09/2557 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า 
11/09/2557 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2557 (เพิ่มเติม) 
11/09/2557 The Resolutions of the Board of Directors’ Meeting No. 5/2014 (Add) 
14/08/2557 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 
14/08/2557 Minutes of the 2014 General Meeting of Shareholders 
14/08/2557 สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยไตรมาสที่ 2 (F45-3) 
14/08/2557 Reviewed Quarter -2 and Consolidated F/S (F45-3) 
14/08/2557 ชี้แจงผลการดาเนินงานที่แตกต่างเกิน 20% สาหรับไตรมาส 2/2557 
14/08/2557 Clarification the operating results for the Q2/2014 changing more than 20% from the same period last year 
14/08/2557 Auditor’s Reviewed Report of Interim Financial Informatio 
14/08/2557 งบการเงินระหว่างกาลและรายงานการสอบทานข้อมูลทำงการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
08/05/2557 สรุปผลการดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย (F45-3) 
08/05/2557 Reviewed Quarter-1 and Consolidated F/S (F45-3) 
08/05/2557 ชี้แจงผลการดาเนินงานที่แตกต่างเกิน 20% สาหรับไตรมาส 1/2557 
08/05/2557 Clarification the operating results for the Q1/2014 changing more than 20% from the same period last year 
28/02/2557 Financial Statements For The Years Ended December 31, 2013 
28/02/2557 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
28/02/2557 สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยประจำปี (F45-3) 
28/02/2557 Audited Yearly and Consolidated F/S (F45-3) 
28/02/2557 ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปีที่แตกต่างจากปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20 
28/02/2557 Clarification the operating results for the year ended December 31, 2013 changing more than 20% from previous year 
28/02/2557 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 งดจ่ายเงินปันผล และการเข้าทำหนังสือแสดงเจตจำนง ในการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท เอสเอสยูที จำกัด 
28/02/2557 Resolutions for the 2014 AGM, Dividend Omission, and Letter of Intent for acquiring shares of SSUT Company Limited 
19/11/2556 สรุปผลการดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยไตรมาสที่ 3 (F45-3) 
19/11/2556 Reviewed Quarter-3 and Consolidated F/S (F45-3) 
17/09/2556 สรุปผลการดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยไตรมาสที่ 2 (F45-3) 
17/09/2556 Reviewed Quarter-2 and Consolidated F/S (F45-3) 
17/09/2556 สรุปผลการดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย (F45-3) 
17/09/2556 Reviewed Quarter-1 and Consolidated F/S (F45-3) 
17/09/2556 ชี้แจงผลการดาเนินงานที่แตกต่างเกิน 20% สาหรับไตรมาส 2/2556 
17/09/2556 Clarification the operating results for the Q2/2013 changing more than 20% 
17/09/2556 ชี้แจงผลการดาเนินงานที่แตกต่างเกิน 20% สาหรับไตรมาส 1/2556 
17/09/2556 Clarification the operating results for the Q1/2013 changing more than 20% 
15/05/2556 Reviewed Quarter-1 and Consolidated F/S (F45-3) 
15/05/2556 สรุปผลการดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1-56 (F45-3) 
15/05/2556 Clarification the operating results for the Q1/2013 changing more than 20% from the same period last year 
15/05/2556 ชี้แจงผลการดำเนินงานที่แตกต่างเกิน 20% สำหรับไตรมาส 1/2556 
14/11/2555 Reports : Reviewed Quarterly Financial Statements Quarter -3 and Consolidated F/S (F45-3) 
14/11/2555 สรุปผลการดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยไตรมาสที่ 3 (F45-3) 
14/11/2555 Clarification the operating results for the Q3/2012 changing more than 20% from the same period last year 
14/11/2555 ชี้แจงผลการดาเนินงานที่แตกต่างเกิน 20% สาหรับไตรมาส 3/2555 
05/10/2555 Invitation to Minority Shareholders to Propose Agenda and Candidate for the 2013 Annual General Meeting of Shareholders in Advance 
05/10/2555 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า 
 Reviewed Quarter -1 and Consolidated F/S (F45-3) 
 สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยไตรมาสที่ 1 (F45-3) (Thai Version) 
 Reviewed Quarter -2 and Consolidated F/S (F45-3) 
 สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยไตรมาสที่ 2 (F45-3) (Thai Version) 
 ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปีที่แตกต่างจากปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20 สำหรับไตรมาส 2/2555 
 Clarification the operating results for the Q2/2012 changing more than 20% from the same period last year 
 Clarification the operating results for the Q1/2012 changing more than 20% from the same period last year 
 ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปีที่แตกต่างจากปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20 สำหรับไตรมาส 1/2555 
 ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปีที่แตกต่างจากปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20 
 Clarification the operating results for the year ended December 31, 2011 changing more than 20% 
 สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยประจำปี (F45-3) 
 Audited Yearly and Consolidated F/S (F45-3) 
 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
 Consolidated Financial Statements 
 สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยไตรมาสที่ 3 (F45-3) (Thai Version) 
 สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยไตรมาสที่ 3 (F45-3) (English Version) 
 ชี้แจงผลการดำเนินงานที่แตกต่างเกิน 20% สำหรับไตรมาส 3/2554 (Thai Version) 
 Clarification the operating results for the Q3/2011 changing more than 20%. 
 งบการเงิน (Financial Statements) - Eng. Versio 
 งบการเงิน (Financial Statements) - Thai Version  
 ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปีที่แตกต่างจากปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20 (Thai Version) 
 ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปีที่แตกต่างจากปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20 (English Version) 
 สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยประจำปี (F45-3) (Thai Version) 
 สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยประจำปี (F45-3) (English Version) 
 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์จากการลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอล 
 The Resolution of the Board of Directors’ Meeting No. 6/2010 
 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2553 
 แบบสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยไตรมาสที่ 3 (F45-3) (Thai) 
 แบบสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยไตรมาสที่ 3 (F45-3) (English) 
 ชี้แจงผลการดำเนินงานที่แตกต่างเกิน 20% สำหรับไตรมาส 3/2553 (Thai) 
 ชี้แจงผลการดำเนินงานที่แตกต่างเกิน 20% สำหรับไตรมาส 3/2553 (English) 
 แจ้งผลการเสนอเพิ่มวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคล 
25/02/2553 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และงดจ่ายเงินปันผล 
 งบการเงินรายปี 2009 
 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3) 
 ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปีที่ต่างจากปีก่อนเกินร้อยละ20 
 การเผยแพร่เอกกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี2553 บนเว็บไซต์ 
 แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อและวัตถุประสงค์ของบริษัทย่อย 
 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผุ้ถือหุ้นประจำปี2553 
12/05/2553 แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเว็บไซท์บริษัท 
14/05/2553 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2010 
14/05/2553 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่1(F45-3) 
14/05/2553 ชี้แจงผลการดำเนินงานที่แตกต่างเกิน20% สำหรับไตรมาส1/2553 

 


Copyright © 2009-2017 Eternal Energy Public Company Limited.