หน้าหลัก ห้องข่าว ข้อมูลองค์กร ข้อมูลสำหรับนักลงทุนและผู้ถือหุ้น ขอข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อบริษัท
Eternal Energy

  ข้อมูลสำหรับนักลงทุนและผู้ถือหุ้น > โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ข้อมูลการเงิน
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น
นโยบายเงินปันผล
การกำกับดูแลกิจการ
ข้อมูลหลักทรัพย์
บทวิเคราะห์
คำถามจากนักลงทุน
   
 
 รายงานประจำปี 2556.pdf
 รายงานประจำปี 2555.pdf
 รายงานประจำปี 2554.pdf
 Annual Report EE 2010.pdf
 รายงานประจำปี 2553.pdf
 Annule Report EE 2009.pdf
 รายงานประจำปี 2552.pdf

Email: 

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
จากข้อมูลบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จำกัด โดย นับรวมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

รายชื่อ

จำนวนหุ้น

สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ

1

นายศิริธัช โรจนพฤกษ์
นางสุพิน โรจนพฤกษ์
นางสาวฐิติพร โรจนพฤกษ์

671,172,400

24.14

2 บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด

636,099,800

22.89

3

นายวรเจตน์ อินทามระ

611,220,000

21.99

4

นายสุธาบดี สัตตบุศย์ 103,092,000 3.92

5

นายสุรชัย สุขศรีวงศ์

74,900,000

2.69

6

นางสาวนงลักษณ์ โมฬีนนท์

62,800,000

2.26

7

นายสมโภชน์ อาหุนัย

40,300,100

1.45

8

นายอนุชา  และนางพิรดา อินทามระ

35,754,285

1.29

9

นายวีระพล และนางดวงใจ อดิเรกสาร

34,500,000

1.25

10

นายสมชัย กมลรัตนพิบูล

30,000,000

1.08


ไม่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมี นัยสำคัญ 
Copyright © 2009 Eternal Energy Public Company Limited.