หน้าหลักห้องข่าวข้อมูลองค์กรข้อมูลสำหรับนักลงทุนและผู้ถือหุ้นขอข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อบริษัท
Eternal Energy


 รายงานประจำปี 2558.pdf
 Annual Report EE 2015.pdf
 รายงานประจำปี 2557.pdf
 รายงานประจำปี 2556.pdf
 รายงานประจำปี 2555.pdf
 รายงานประจำปี 2554.pdf
 Annual Report EE 2010.pdf
 รายงานประจำปี 2553.pdf
 Annule Report EE 2009.pdf
 รายงานประจำปี 2552.pdf

Email: 


ราคาวันนี้

+06/03/2560
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

+06/03/2560
FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2016 AND AUDITOR’S REPORT

+06/03/2560
วิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินประจาปี 255 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

+06/03/2560
https://drive.google.com/file/d/0B5xIdffTJTEwMGpEdVU3TFU4NGs/view?usp=sharing

+06/03/2560
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องกาหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 และ งดจ่ายเงินปันผล

+06/03/2560
Board of Directors Resolutions for the 2017 AGM and Dividend Omission

+06/03/2560
ชี้แจงผลการดาเนินงานประจาปีที่แตกต่างจากปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20

+06/03/2560
Clarification the operating results for the year ended December 31, 2016 changing more than 20% from previous year

+06/03/2560
สรุปผลการดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยประจาปี (F45-3)

+06/03/2560
Audited Yearly and Consolidated F/S (F45-3)

+15/11/2559
จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

+15/11/2559
Investor Relations Code


กิจกรรม สถานที่ วันและเวลา เอกสารประกอบ
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2560 ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเชีย เลขที่ 296 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  26/04/2017  หนังสือเชิญประชุม 
Notice of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders At Kingthong Room - ASIA Hotel located on 296 Phayathai Road, Rajthevee, Bangkok  26/04/2017  Agenda 
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  25/04/2016  หนังสือเชิญประชุม 
Invitation to the 2016 Annual General Meeting of Shareholders At Grand Ballroom 1, Rama Gardens Hotel 9/9 Vibhavadi Rangsit Road, Laksi, Bangkok 10210  25/04/2016  Agenda 
Invitation to the 2015 Annual Gerneral Meeting of Shareholders At Grand Ballroom 1, Rama Gardens Hotel 9/9 Vibhavadi Rangsit Road, Laksi Bangkok 10210  29/04/2015  Agenda 
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  29/04/2015  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (Thai version) 
Invitation to the 1/2014 Extraordinary General Meeting of Shareholders  At Grand Ballroom 1, Rama Gardens Hotel 9/9 Vibhavadi Rangsit Road, Laksi Bangkok 10210  28/11/2014  Agenda 
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  28/11/2014  หนังสือเชิญประชุม 
Invitation to the 2014 Annual Gerneral Meeting of Shareholders At Grand Ballroom 1, Rama Gardens Hotel 9/9 Vibhavadi Rangsit Road, Laksi Bangkok 10210  29/04/2014  Agenda 
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (Thai version) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  29/04/2014  หนังสือเชิญประชุม 
Notice of the 2013 Annual Gerneral Meeting of Shareholders At Saphire Room - Arnoma Hotel located on 99 Ratchadamri Road, Patumwan, Bangkok  26/04/2013  Agenda 
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (Thai version) ณ ห้องแซฟไฟร์ ชั้น 23 โรงแรมอโนมา เลขที่ 99 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  26/04/2013  หนังสือเชิญประชุม 

 


Copyright © 2009-2017 Eternal Energy Public Company Limited.