หน้าหลักห้องข่าวข้อมูลองค์กรข้อมูลสำหรับนักลงทุนและผู้ถือหุ้นขอข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อบริษัท
Eternal Energy


 รายงานประจำปี 2558.pdf
 Annual Report EE 2015.pdf
 รายงานประจำปี 2557.pdf
 รายงานประจำปี 2556.pdf
 รายงานประจำปี 2555.pdf
 รายงานประจำปี 2554.pdf
 Annual Report EE 2010.pdf
 รายงานประจำปี 2553.pdf
 Annule Report EE 2009.pdf
 รายงานประจำปี 2552.pdf

Email: 


ราคาวันนี้

+18/08/2559
Disposition of subsidiary and Borrowing from Director

+18/08/2559
การจาหน่ายหุ้นของบริษัทย่อย และการยืมเงินจากกรรมการ

+10/05/2559
วีดีโอบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

+09/05/2559
ประมวลภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

+28/04/2559
รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

+25/03/2559
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

+26/01/2559
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Corruption)

+12/01/2559
แจ้งผลการเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้า

+12/01/2559
The proposed agenda and the candidates nomination to be elected as directors in advance

+13/11/2558
ชี้แจงความคืบหน้าของการซื้อเงินลงทุนในบริษัท เอสเอสยูที จำกัด

+13/11/2558
Clarifying the investment progress in SSUT common shares

+13/11/2558
สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยไตรมาสที่ 3 (F45-3)


กิจกรรม สถานที่ วันและเวลา เอกสารประกอบ
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  25/04/2016  หนังสือเชิญประชุม 
Invitation to the 2016 Annual General Meeting of Shareholders At Grand Ballroom 1, Rama Gardens Hotel 9/9 Vibhavadi Rangsit Road, Laksi, Bangkok 10210  25/04/2016  Agenda 
Invitation to the 2015 Annual Gerneral Meeting of Shareholders At Grand Ballroom 1, Rama Gardens Hotel 9/9 Vibhavadi Rangsit Road, Laksi Bangkok 10210  29/04/2015  Agenda 
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  29/04/2015  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (Thai version) 
Invitation to the 1/2014 Extraordinary General Meeting of Shareholders  At Grand Ballroom 1, Rama Gardens Hotel 9/9 Vibhavadi Rangsit Road, Laksi Bangkok 10210  28/11/2014  Agenda 
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  28/11/2014  หนังสือเชิญประชุม 
Invitation to the 2014 Annual Gerneral Meeting of Shareholders At Grand Ballroom 1, Rama Gardens Hotel 9/9 Vibhavadi Rangsit Road, Laksi Bangkok 10210  29/04/2014  Agenda 
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (Thai version) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  29/04/2014  หนังสือเชิญประชุม 
Notice of the 2013 Annual Gerneral Meeting of Shareholders At Saphire Room - Arnoma Hotel located on 99 Ratchadamri Road, Patumwan, Bangkok  26/04/2013  Agenda 
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (Thai version) ณ ห้องแซฟไฟร์ ชั้น 23 โรงแรมอโนมา เลขที่ 99 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  26/04/2013  หนังสือเชิญประชุม 

 


Copyright © 2009-2016 Eternal Energy Public Company Limited.